หน้าแรก Hilight ปลัด มท. เปิดโครงการ Executive Change for Good เน้นย้ำผู้บริหารระดับสูงให้น้อมนำแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง สร้างศรัทธาในพื้นที่ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน