หน้าแรก Hilight ปลัดกระทรวงมหาดไทย หารือคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง เน้นบูรณาการภาคีเครือข่ายพัฒนาบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด พร้อมถอดบทเรียนให้เกิดความยั่งยืน