หน้าแรก ข่าวมหาดไทย เชียงราย Kick off เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ที่ดอยฮาง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต “แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ครอบครัวมั่งคั่ง ชุมชนยั่งยืน”