หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ M.O.I. RUN 2022 จาก สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา