หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ผู้ว่าฯ – นายอำเภอ พื้นที่ต่าง ๆ บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ปัญหายาเสพติดหมดไป สร้างความสุขให้ประชาชนและสังคมไทย