หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อนุสรณ์ ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พร้อมนำประกาศอริยบูชาตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถวายเป็นอาจาริยบูชา