หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยเสริมสร้างพลังความร่วมมือ หลอมรวมพลัง “ทีมมหาดไทย” สร้าง Partnership มุ่งบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)