หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย มอบนโยบายปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับจังหวัด ( P-CAST )” เน้นย้ำ ร่วมรักษ์ศักดิ์ศรีคนมหาดไทย เพราะหัวใจการบำบัดทุกข์บำรุงสุขคือประชาชน