หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะร่วมสืบสานมรดกความงาม วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่น “ปกาเกอะญอ” อำเภอกัลยาณิวัฒนา ชื่นชมเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน หมู่บ้านแห่งความสุขที่ยั่งยืนของประชาชน