หน้าแรก ข่าวภูมิภาค จังหวัดระยองน้อมนำแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา “ผ้าตากะหมุก” ให้เป็น Sustainable Fashion สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชน พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP ผ้าและเครื่องหัตถกรรมทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน “ดอกรักราชกัญญา” ภายใน 4 ส.ค. 66 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ทั่วประเทศ