หน้าแรก ข่าวภูมิภาค นายอำเภอแม่ใจจับมือภาคีเครือข่าย จัดหาอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มยุวเกษตรจังหวัดพะเยา เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน