หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย เสริมพลัง “ทีมผู้อำนวยการฝึกอบรม” ทุกส่วนราชการมหาดไทย เน้นย้ำ เป็นผู้นำการสร้างสมรรถนะข้าราชการในพื้นที่ เพื่อเป็น keyman กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ปลุก “Passion” การขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้าเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน