หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมการปรับภูมิทัศน์หาดส้มแป้น เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ ต้องเป็นผู้นำบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อทำให้ “ระนอง” เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืน