หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองนครพนม จับมือภาคีเครือข่ายสนับสนุนเครื่องแบบ และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับเด็กและเยาวชน ฝึกระเบียบวินัย เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน