หน้าแรก Hilight รมช.มท. “ชาดา” แถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน