หน้าแรก Hilight มท. 1 กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วาระแห่งชาติ : นโยบายแก้จนของประเทศไทย” ในโครงการสัมมนา เรื่อง การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสําเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี เน้นย้ำภาครัฐต้องพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาความยากจน เสริมสร้างสวัสดิการพื้นฐานในการดำรงชีวิต และพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน