หน้าแรก ข่าวภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ขับเคลื่อนนโยบาย มท. 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความภูมิใจของคนในชาติ ด้านผู้ว่าฯ นครสวรรค์ เชิญชวนทุกภาคส่วนรวมพลังร้อยดวงใจ สร้างความภูมิใจในชาติ