หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองนครพนม ขับเคลื่อนนโยบาย มท. 1 ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นในสถาบันสำคัญของชาติ โดยใช้หลัก “ผู้นำต้องทำก่อน” ด้วยการนำประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติ