หน้าแรก ข่าวส่วนกลางกรม อธิบดีกรมการปกครอง ยกพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นแนวทางขับเคลื่อนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทย ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 20 (20th SOMRDPE) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์