หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ประชุม ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ มอบแนวทางปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้วยระบบ ThaiQM” ตั้งเป้าสำรวจเพิ่มเติมในเขตเทศบาล 6 ล้านครัวเรือน พร้อม Re X-ray 14.5 ล้านครัวเรือนเดิม ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 67