หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2560 ภายใต้หลักการ “3 ร่วม 3 สร้าง”