หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ ย้ำต้องให้ความสำคัญงานบริการประชาชนเป็นอันดับแรก