หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงฯ ผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่เป็นพยานและผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงาน ได้ตามกฎหมายเป็นเวลา 2 ปีหลังสิ้นสุดคดี