หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยแจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะนำให้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการสร้างเด็กดีมีคุณธรรม ไปเป็นแนวทางในการบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้ต่อเนื่อง ภายใต้กลไกประชารัฐ