หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมช.มท. ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตฝึกการป้องกันภัยฯ แบบบูรณาการ (IDMEx 2017) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย