หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการพัฒนายุวมหาดไทย ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทย เรียนรู้การเป็นผู้ให้ ทำงานรับใช้สังคม และรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน