หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ชี้แจงกรณีพื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบภัยหนาว แต่ไม่สามารถประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวฉบับใหม่