หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. เดินหน้าปลูกจิตสำนึก จริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรกระทรวงมหาดไทย โดยยึดหลักกฎหมายประกอบหลักความเป็นธรรม