หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงาน และพร้อมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่