หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงาน และพร้อมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่…คลิกอ่านเพิ่มเติม