หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 82,233 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการ 91,335 โครงการ วงเงิน…คลิกอ่านเพิ่มเติม