หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยเผยผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ 4 ปี (2557 – 2561)