หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. จับมือ ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริต โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร