หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี