หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เป็นประธานมอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562” พร้อมมอบโอวาทให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “สร้างศรัทธาจากประชาชน” ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่พึ่งประชาชน