หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.2 ตี้ปี๊บการแพทย์ฉุกเฉิน ขับขี่ตำบลปลอดภัย ย้ำบริการปชช.ทั่วถึง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างวินัยจราจรในวัยอนุบาล

มท.2 ตี้ปี๊บการแพทย์ฉุกเฉิน ขับขี่ตำบลปลอดภัย ย้ำบริการปชช.ทั่วถึง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างวินัยจราจรในวัยอนุบาล

14 ยอดวิว
มท.2 ตี้ปี๊บการแพทย์ฉุกเฉิน ขับขี่ตำบลปลอดภัย ย้ำบริการปชช.ทั่วถึง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างวินัยจราจรในวัยอนุบาล

มท.2 ตี้ปี๊บการแพทย์ฉุกเฉิน ขับขี่ตำบลปลอดภัย ย้ำบริการปชช.ทั่วถึง
ลดเหลื่อมล้ำ สร้างวินัยจราจรในวัยอนุบาล

            เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะกรรมการสถาบันฯ พร้อมด้วยนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลขับขี่ปลอดภัย ซึ่งต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเล็ก โดย อปท.ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน และต้องสำรวจถนนที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นนั้น ๆ ว่าชำรุดหรือต้องปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางใดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ต้องเก็บสถิติข้อมูล และแก้ไขให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและกวดขันคุมวินัยจราจร โดยต้องเสริมองค์ความรู้ด้านจราจรให้กับเจ้าหน้าที่ อส. และ อพปร. เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ ต้องปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กรุ่นใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใหญ่และคนในชุมชนโดยต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน รวม 17 คัน เพื่อใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อบริการพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูน

จากนั้นในเวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง โดยมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังนโยบาย

โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว โดยต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรก รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการร่วมมือทำงานแก้ไขปัญหา โดยถอดบทเรียนกรณีพายุ “โพดุล” เพื่อมีความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สำหรับความเสียหายที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ รัฐบาลได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเยียวยาช่วยเหลือไว้แล้ว และได้ตรวจเยี่ยมเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เตรียมการเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 136/2562
วันที่ 4 ก.ย.2562

บทความที่เกี่ยวข้อง