หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบาย “การบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย” ในการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตร ป.ย.ป. เน้นย้ำ “น้อมนำพระราชดำรัส-แนวพระราชดำริ มุ่งพัฒนาคน และทำงานเป็นทีมเพื่อให้การขับเคลื่อนงานประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน”