หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมงานหัตถศิลป์หัตถกรรมแบรนด์ Thorr’s พร้อมยกเป็น “ต้นแบบ” ผู้ประกอบการที่ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดสากล สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งเตรียมขยายผลในทุกพื้นที่ต่อไป