หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต EU ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ที่พำนักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา