หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดอบรมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชูบทบาท “คณะกรรมการหมู่บ้าน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานที่ดีเพื่อ Change for Good ให้กับประชาชนและประเทศไทย