หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานมอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี “รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมเน้นย้ำ ร่วมกันสืบสาน ถ่ายทอดส่งต่อภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน เพื่อสนองพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน