หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ผ่านกิจกรรม “ปลูกต้นไม้คู่ชีวิต” โดยให้นักเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดได้ซึมซับและผูกพันกับการอนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และดูแลรักษาตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้ตลอดไป