หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย โดย กรม ปภ.เปิดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ “ในโอกาส 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” สร้างพลังเครือข่ายมุ่งสู่ทศวรรษใหม่ของการจัดการสาธารณภัยที่ยั่งยืน