หน้าแรก ข่าวภูมิภาค เมืองร้อยเอ็ด Kick Off น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 ตามปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน