หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย เผยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรุกเข้มขยายผลจับกุมต่อเนื่อง เพื่อลด Demand และ Supply แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย