หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยย้ำ ทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน