หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน นำนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสวิถีชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมเอามื้อสามัคคีดำนาปลูกข้าว แปลงโคก หนอง นา วิถีแห่งความยั่งยืน