หน้าแรก ข่าวภูมิภาค นายอำเภอบ้านสร้าง จับมือภาคีเครือข่ายพลัง “บวร” ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “เริ่มจากรั้วศาสนา พาชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน”