หน้าแรก ข่าวมหาดไทย “ถนนต้นกล้วยช่วยชีวิต” บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยการน้อมนำพระดำริ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” สร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัย พื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืน