หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ร่วมอนุโมทนามหากุศล “พิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดรวมใจ 143 กอง” เพื่อถวายวัดในพื้นที่จังหวัดที่ไร้เจ้าภาพจองกฐิน เน้นย้ำ ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดประเพณีอันดีงามนี้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเสริมสร้างพลังความรักสามัคคี และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดไป